Περιοδικά

Guest Editor

 1. 2011. Labrianidis L., Kalantaridis C. and Dunford M., Delocalisation of Economic Activity: agents, places and industries”, Regional Studies, Special Issue, 45(2), pp. 147-151
 2. 2006. Labrianidis L. “Fostering entrepreneurship as a means to overcome barriers to development of peripheral areas in Europe”, Special issue of the Journal of European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 3-8.

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 1. 2022. Labrianidis L., Sykas T, Sachini E., Karampekios N. “Innovation as a cause of highly skilled migration: Evidence from Greece”, Intrernational Migration ,   https://doi.org/10.1111/imig.13035
 2. 2022. Λαμπριανίδης Λ. Χατζημιχάλη.  Εισαγωγή / επιμέλεια, Τεύχος (38) του περιοδικού «Γεωγραφίες» (εκδόσεις νήσος) με αφιέρωμα στις χωροκοινωνικές ανισότητες
 3. 2021. Labrianidis L., Sykas Th., Sachini E., Karampekios N. “Highly educated skilled migrants are attracted to global cities: the case of Greek Ph.D. holders”, PopulationSpace And Place https://doi.org/10.1002/psp.2517
 4. 2021. Sachini E., Labrianidis L., Sioumalas –Christodoulou K. Chrysomallidis Ch., Siganos G., Belouli A. and Karampekios N. “Research on Researchers. Coping during COVID-19. Results on a Nation-Wide Survey”, Science and Public Policy, scab028, https://doi.org/10.1093/scipol/scab028
 5. 2019 Labrianidis L., Sachini E. and Karampekios N, Establishing a Greek diaspora Knowledge network through “Knowledge and partnership bridges” Science & Diplomacy, May.
 6. 2019 Kalogeressis Th. & Labrianidis L.De-Localization”, International Encyclopedia of Human Geography,  edited by Audrey Kobayashi Oxford: Elsevier
 7. 2017 Pratsinakis M., Hatziprokopiou P. Labrianidis L., Vogiatzis, N.  Living together in multi-ethnic cities: People of migrant background, their interethnic friendships and the neighbourhood, Urban Studies 54 (1) pp 102-118
 8. 2017 Labrianidis L. and Sykas T. Why high school students aspire to emigrate: Evidence from Greece, Journal of International Migration and Integration 18 (1), pp 107–130
 9. 2016  Labrianidis L. and Pratsinakis M. “Greece’s new Emigration at times of Crisis” GreeSE Paper No.99 LSE
 10. 2014 Labrianidis L.  Investing in leaving: The Greek case of international migration of professionals, Mobilities  9(2), 314-335
 11. 2013 Labrianidis L. and Vogiatzis N.   The mutually reinforcing relation between international migration of highly-educated labour force and economic crisis: The case of Greece, South East European and Black Sea Studies, 13(4), 525-551
 12. 2013 Labrianidis L. and Sykas T. “Social Construction of Community and Immigration Networks in Rural Areas: Towards a Dynamic View of Their Importance to Balkan Immigrants”, Sociologia Ruralis 53(1), pp. 1-25
 13. 2013 Labrianidis L. and Vogiatzis N.Highly Skilled Migration: What Differentiates the ‘Brains’ Who Are Drained from Those Who Return in the Case of Greece?”, Population, Space and Place 19 (5),  472-486
 14. 2012  Smith, A., Coe, N., Baylina, M., Labrianidis, L. Editorial, European Urban and Regional Studies 19 (1) , pp. 3-5
 15. 2011. Tzanopoulos, J., Kallimanis, A.S., Bella, I., Togridou, A., Labrianidis, L., Sgardelis, S. and Pantis, J. “Agricultural decline and sustainable development on mountain areas in Greece: sustainability assessment of future scenarios”, Land Use Policy, 28(3), pp. 585-593.
 16. 2011. Labrianidis L. Sykas T. “Immigrantsemployment strategies and their economic welfare: The Case of the Greek Countryside”, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 11(2), pp. 133-153.
 17. 2011. Labrianidis L., Vogiatzis N. “Local Delocalization across the borders: The case of the garment quasi-cluster in the Balkans", Journal of Borderland Studies. 26(1), pp. 35-51.
 18. 2011. Labrianidis L. “Thessaloniki’s arrested development: missed opportunities”, Antipode, 43(5), pp. 1801-1827.
 19. 2010. Kalogeresis, A. and Labrianidis, L., "From spectator to walk-on to actor: An exploratory study of the internationalisation of Greek firms since 1989”, The European Journal of Comparative Economics, vol. 7(1), pp. 121-143.
 20. 2010. Labrianidis L. “The Greek university stranded in the policy establishing regional universities”, European Planning Studies, 18(12), pp. 2009-2026.
 21. 2010. Labrianidis L. and Hatziprokopiou P. “Migrant entrepreneurship in Greece: diversity of pathways for emerging ethnic business communities in Thessaloniki”, International Migration and Integration, 11(2), pp. 193-217.
 22. 2010. Kalogeresis, A. and Labrianidis, L., "Delocalization and Development: Empirical findings from Selected European Countries", Competition and Change, 14(2), pp. 100-23.
 23. 2010. Λαμπριανίδης Λ. «Το ελληνικό πανεπιστήμιο, ο μεγάλος χαμένος από την πολιτική ίδρυσης περιφερειακών πανεπιστημίων», ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ τ. 16 
 24. 2009. Labrianidis L. Sykas T. “Preconditions for the economic mobility of immigrants working in the countryside: The case of Greece”, International Journal of Social Economics, 36(8), pp. 798-812.
 25. 2009. Labrianidis L. and Sykas T., Migrants, economic mobility and socio-economic change in rural areas: the case of Greece”, European Urban and Regional Studies 16(3), pp. 237-256.
 26. 2009. Labrianidis L. and Sykas T. Geographical proximity and immigrant labor in agriculture: The case of Albanian immigrants in the Greek countryside” Sociologia Ruralis, 49(4), pp. 399-414.
 27. 2007. Labrianidis L. La relation ambiguë de la Grèce avec les Balkans: Afflux d’immigrés en Grèce et «fuite» des entreprises à haute intensité de main-d’œuvre, les deux visages de Janus”, Mesogeios, vol. 32-33, pp. 149-176.
 28. 2007. Kalantaridis C., Labrianidis L., Vassilev I., “Entrepreneurship and institutional change in Post-Socialist rural areas: some evidence from Russia and the Ukraine”, Journal of East European Management Studies, vol. 12 (1), pp.9-34.
 29. 2006. Labrianidis L., Kalogeressis T. “The digital divide in Europe’s rural enterprises”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp.23-39.
 30. 2006. Labrianidis L. “Fostering entrepreneurship as a means to overcome barriers to development of rural peripheral areas in Europe”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 3-8.
 31. 2006. Labrianidis L, Kazazi B.. “Albanian return-migrants from Greece and Italy: their impacts upon spatial disparities within”, European Urban and Regional Studies, vol. 13(1), pp. 59-74.
 32. 2005. Deffner A., Labrianidis L. Planning culture and time in a mega-event: Thessaloniki as the European City of Culture in 1997”, International Planning Studies, vol. 10(3-4), pp. 241-264.  
 33. 2004. Λαμπριανίδης Λ., Μπέλλα Ι. «Η εγκατάσταση κατοίκων των αστικών κέντρων στην ύπαιθρο και η αναπτυξιακή δυναμική της», Tόπος, τ. 22-23, σσ. 135-154.
 34. 2004. Labrianidis L., Lyberaki A., Tinios P., Hatziprokopiou P., “Inflow of migrants and outflow of FDI: Aspects of interdpendence between Greece and the Balkans”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 30(6), pp. 1183-1208.
 35. 2004. Labrianidis L., Lyberaki A. “Back and forth and in-between: Albanian return-migrants from Greece and Italy”, Journal of International Migration and Integration, vol. 5(1), pp. 77-106.
 36. 2004. Labrianidis L., Kalantaridis C. The delocalisation of production in labour intensive industries: Instances of triangular manufacturing between Germany, Greece and FYROM”, European Planning Studies, vol. 12(8), pp.1157-1173.
 37. 2004. Kalantaridis C., Labrianidis L. “Rural entrepreneurs in Russia and the Ukraine: origins, motivations and institutional change”, Journal of Economic Issues, vol. 38(3), pp. 659-681.
 38. reprinted in The ICFAI Journal οf Entrepreneurship Development.  
 39. 2003. Λαμπριανίδης Λ., Χατζηπροκοπίου Π. «Παλιννόστηση και οικονομική ανάπτυξη: η περίπτωση των Αλβανών μεταναστών που παλιννοστούν από την Ελλάδα και την Ιταλία», Τόπος, τ. 20-21, σσ. 77-97.
 40. 2003. Λαμπριανίδης Λ. «Τοπικά προϊόντα ως μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της ευρωπαϊκής υπαίθρου», Αειχώρος, τ. 2(1), σσ. 6-35.
 41. 2003. Kazazi B., Labrianidis L.Emigrantet shqiptare ne Selanik: Imazhi ikrijuar dhe realiteti”, Ekonomia dhe Biznesi, vol.9, Universiteti i Tiranes, Fakulteti Ekonomik.
 42. 2002. Λαμπριανίδης Λ., Ρυλμόν Π. «Συμπεράσματα για την απασχόληση από μια επιτόπια έρευνα στο νομό Θεσσαλονίκης», Εργασία (Εκδοση του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού – Πάντειο Πανεπιστήμιο), σσ. 221-246.
 43. 2001. Λαμπριανίδης Λ. «Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ‘97: ένα μεγάλο γεγονός αλλά και μια χαμένη ευκαιρία - κάποια συμπεράσματα οδηγός για το μέλλον», Το ΒΗΜΑ των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 31, σσ. 65-98.
 44. 2001. Labrianidis L. “Internal frontiers as a hindrance to development”, European Planning Studies, vol. 9(1), pp. 85-103.
 45. 2001. Karagianni S., Labrianidis L. The pros and cons of SMEs going international: Greek companies in Bulgaria”, Eastern European Economics, vol. 39(2), pp. 5-28.
 46. 2000. Καλανταρίδης Χ., Λαμπριανίδης Λ. «Η εμπειρία των κλάδων μεταποίησης τροφίμων και ενδυμάτων στην Ελλάδα: Μια έρευνα», Το ΒΗΜΑ των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 28, σσ. 89-110.
 47. 1999. Labrianidis L. “The impact of the Greek military surveillance zone on the Greek side of the Bulgarian - Greek borderlands”, International Boundaries Research Unit, Boundary and Security Bulletin, vol. 7(2), pp. 82-93.
 48. 1999. Kalantaridis C., Labrianidis L. “Family production and the global market: rural industrial growth in Greece’, Sociologia Ruralis, vol. 39(2), pp. 146-164.
 49. 1999. Deffner A., Labrianidis L. “The development of planning education and its relation to the belated start of Geography teaching in Greek Universities”, European Planning Studies, vol. 7(2), pp. 243-253.
 50. 1998. Λαμπριανίδης Λ. «Η ίδρυση Διασυνοριακής Ελεύθερης Βιομηχανικής Ζώνης Οικονομικών Συναλλαγών στη Θράκη», Αγορά χωρίς Σύνορα, τ. 3(4), σσ. 265-280.
 51. 1998. Καραγιάννη Στ., Κατσίκας Η., Λαμπριανίδης Λ. «Η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στις ΧΚΑΕ. Ιδιομορφίες και συνέπειες», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 24, σσ. 87- 122.
 52. 1998. Labrianidis L., Piasecki B., Smallbone D., Todorov K., Venesaar U. “Internationalisation and SME development in transition economies”, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 5(4), pp. 363-375.
 53. 1998. Kalantaridis C., Labrianidis L. “Internationalisation and entrepreneurial responses οn the European periphery: the experience of North Eastern Greece”, The Journal of Entrepreneurship, vol. 7(1), pp. 1-26.
 54. 1997. Λαμπριανίδης Λ. «Τοπική ανάπτυξη και περιοριστικές ρυθμίσεις: η περίπτωση της Επιτηρούμενης Ζώνης στα χωριά των Πομάκων της Ξάνθης», Τόπος, τ. 13, σσ. 17-46. 
 55. 1997. Λαμπριανίδης Λ. «Το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια μπορεί να oδηγήσει στην υπονόμευση της ανάπτυξης της χώρας», Eπιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 9, σσ. 65-101.
 56. 1997. Λαμπριανίδης Λ. «Οι υπεργολαβικές σχέσεις στην ελληνική βιομηχανία και τα Βαλκάνια», Αγορά χωρίς Σύνορα, τ. 2(3), σσ. 193-211.
 57. 1997. Αστερίου Δ., Λαμπριανίδης Λ., Συριόπουλος Κ. «Σύγκλιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στους νομούς της Ελλάδας», Τόπος, τ. 13, σσ. 63-76.
 58. 1997. Labrianidis L, Kalantaridis C. “Globalisation and local industrial development in the European periphery: enterprise strategies in Eastern Macedonia and Thrace”, European Planning Studies, vol. 5(4), pp. 477-494.
 59. 1996. Λαμπριανίδης Λ. «Σκέψεις για μια βιομηχανική πολιτική εν όψει του ανοίγματος των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια», Τετράδια ΙΝΕ, τ. 6-7, σσ. 75-85.
 60. 1996. Λαμπριανίδης Λ. «Η διδασκαλία του αντικειμένου της Γεωγραφίας στα ελληνικά πανεπιστήμια: μια πρώτη προσέγγιση», To Bήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 20, σσ. 195-233.
 61. 1996. Labrianidis L. “The opening of the Balkan markets and consequent economic problems in Greece”, Modern Greek Studies, vol. 12/13, pp. 211-235.
 62. 1996. Labrianidis L. “Subcontracting in Greek manufacturing and the opening of the Balkan markets”, Cyprus Journal of Economics, vol. 9(1), pp. 29-45.
 63. 1995. Λαμπριανίδης Λ., Παπαγιαννάκης Λ. «Η πρόσφατη οικονομική ιστορία της Χαλκιδικής. 20ος αιώνας- Προοπτικές ανάπτυξης», Τόπος, τ. 10, σσ. 79-114.
 64. 1995. Labrianidis L. Εstablishing Universities as a policy for local economic development: an assessment of the direct economic impact- Three Greek Universities”, Higher Education Policy, vol. 8(2), pp. 55-62.
 65. 1995. Labrianidis L. “Neue Universitaten in Griecheland als Mittel der Regionalpolitik”, Raumforschung und Raumordnung, vol. 4(53), pp. 309-312.
 66. 1995. Labrianidis L. “Flexibility in production through subcontracting: the case of the poultry meat industry in Greece”, Environment and Planning A' (Urban & Regional Research), vol. 27(2), pp. 193-209.
 67. 1994. Λαμπριανίδης Λ. «Κάποιες σκέψεις για τη νέα βιομηχανική πολιτική: σχόλιο πάνω στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας και το νέο Αναπτυξιακό Νόμο», Τόπος, τ. 8, σσ. 353-370.
 68. 1993. Λαμπριανίδης Λ. «Iδρυση περιφερειακών πανεπιστημίων: απόρροια πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης ή πολιτικών σκοπιμοτήτων», Τόπος, τ. 6, σσ. 111-139.
 69. 1993. Βαίου Ντ., Λαμπριανίδης Λ., Χατζημιχάλης Κ., Χρονάκης Ζ. «Yπεργολαβίες βιομηχανικής παραγωγής και οι επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη της πόλης», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. Γ(11), σσ. 73-105.
 70. 1993. Chronakis Z., Hadjimichalis C., Labrianidis L., Vaiou D. “Diffused industrialisation in Thessaloniki. From expansion to crisis”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 17(2), pp. 178-194.
 71. 1991. Λαμπριανίδης Λ. «Πόσο πειστική μπορεί να είναι μια ποσοτική εκτίμηση του φαινομένου των υπεργολαβιών», Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, τ. 9, σσ. 115-139.
 72. 1991. Βαίου Ντ., Λαμπριανίδης Λ., Χατζημιχάλης Κ., Χρονάκης Ζ. «Διάχυτη εκβιομηχάνιση στη Θεσσαλονίκη», Σύγχρονα Θέματα, τ. 45, σσ. 70-79.
 73. 1990. Labrianidis L., Ρapamichos Ν. “Regional distribution of industry and the role of the state in Greece”, Εnvironment and Ρlanning C’ (Government and Policy), vol. 8(4), σσ. 455-476.
 74. 1989. Λαμπριανίδης Λ. «Κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης της βιομηχανίας: Κριτική επισκόπηση», Tεχνικά Χρονικά Α', τ. 9 (2), σσ. 227-256.
 75. 1989. Καλογήρου Ν., Καραγιάννη Στ., Λαμπριανίδης Λ. «Οι επιπτώσεις των κινήτρων στην περιφερειακή ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 73, σσ. 39-77.
 76. 1987. Λαμπριανίδης Λ. «Προβλήματα εκβιομηχάνισης μιας αγροτικής περιοχής», Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, τ. ΙΙ(1), σσ. 19-50. Επιλέχθηκε και δημοσιεύθηκε και στην αγγλική έκδοση του περιοδικού (1988), ΙΙ(4), σσ. 136-166.
 77. 1987. Labrianidis L. “Restructuring the Greek tobacco industry”, Αntipode, vol. 19 (2), σσ. 134-153.
 78. 1985. Λαμπριανίδης Λ. «Χώρος και κοινωνία: χωροθέτηση της βιομηχανίας σε καπιταλιστικούς κοινωνικούς σχηματισμούς», Tεχνικά Χρονικά Α', τ. 5(4), σσ. 113-140.
 79. 1983. Λαμπριανίδης Λ. «Κατανομή της καπνοβιομηχανίας και του καπνεμπορίου στον Ελλαδικό χώρο: πορεία αυξανόμενης συγκέντρωσης», Πόλη και Περιφέρεια, τ. 7, σσ. 11-40.