ΜΜΕ

  1. 2021 Λαμπριανίδης Λ. & Γεωργόπουλος Δ. «Η επικράτηση της μεγάλης επιχείρησης: το πλεονέκτημα του μεγέθους ή εξω- αγοραίες ρυθμίσεις;», στο Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021 Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις επιχειρήσεις. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  σς. 168-183
  2. 2021 Λαμπριανίδης Λ. Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις στην Ελλάδα: πηγή κακοδαιμονίας ή κύτταρο παραγωγικού πλουραλισμού, ENA Institute Οκτώβριος https://www.enainstitute.org/wp-co…
  3. 2006. Labrianidis L. “Fostering entrepreneurship as a means to overcome barriers to development of rural peripheral areas in Europe”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 3-8.
  4. 1998 Labrianidis L., Piasecki B., Smallbone D., Todorov K., Venesaar U. “Internationalisation and SME development in transition economies”, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 5(4), pp. 363-375.
  5. 1998. Kalantaridis C., Labrianidis L. “Internationalisation and entrepreneurial responses οn the European periphery: the experience of North Eastern Greece”, The Journal of Entrepreneurship, vol. 7(1), pp. 1-26.